Vår metodik - Brand Clinic

Position före destination

Om vi vill påverka köparnas uppfattningar om oss, måste vi börja med att ta reda på vilka uppfattningar de redan har. Att på fri hand skriva en varumärkesplattform är därför inget att rekommendera, eftersom risken är uppenbar att resultatet kommer att sakna all relevans och trovärdighet.

Innan man företar sig något med ett varumärke måste man ta reda på vilket varumärke man redan har. I grund och botten handlar det om att inte rasera det varumärkeskapital som byggts upp. Två knäckfrågor:

Hur undviker vi att försvaga eller förstöra succéfaktorer, dvs element som är avgörande för kundernas relation och lojalitet till varumärket? Marknadsföringshistorien är full av exempel på sådana misstag.

Hur undviker vi förflyttningar av varumärket som är helt orealistiska och som sannolikt inte kommer att lyckas hur mycket vi än investerar? Även här ger historien förkrossande bevis för hur svårt det är att arbeta mot verkligheten…

Vår trestegsmodell

Vår trestegsmodellVår trestegsmodell är ett sätt att undvika att köra vilse under processens gång. Den ger dessutom en god kvalitetssäkring av arbetet, eftersom den kopplar ihop köparnas, marknadens perspektiv med företagets interna mål och visioner.

Första steget är en nulägesanalys som kartlägger varumärkets aktuella status på marknaden. Underlag för denna analys kan vara existerande marknadsdata. I de fall aktuella och relevanta data saknas rekommenderar vi att en mätning enligt vår modell Brand Audit® genomförs.

Andra steget är en workshop som vi genomför tillsammans med uppdragsgivarens ledningsgrupp eller speciella projektgrupp. Utgångspunkten för denna workshop är nulägesanalysen och syftet är att vi tillsammans definierar stegen från existerande till idealt varumärke. Vad bör förstärkas? Vilka element saknas? Denna workshop tar som regel en dag och vi fungerar som "barnmorskor" i processen.

Tredje steget är vårt förslag till vägval för det ideala varumärket, baserat på de beslut som togs i workshop. Vi lämnar ett förslag på komplett varumärkesplattform som vi sedan diskuterar och förfinar tillsammans.

När plattformen är fastställd och godkänd står vi gärna till tjänst vid såväl intern som extern implementering.