Varumärkesmätningar - Brand Clinic

Hur mår ditt varumärke?

I en tid när alla pratar om varumärken är det märkligt att så många företag och organisationer vet så lite om sitt eget varumärke. Trots att man ideligen fattar beslut som direkt eller indirekt påverkar det. Vår analysmodell Brand Audit® är speciellt utvecklad för att ge beslutsunderlag i varumärkesarbetet. Den är enkel och överskådlig, den ger bra jämförbarhet över tid och den ger dig all information du behöver om ditt eget varumärke och dina konkurrenters varumärken.

Den praktiska nyttan av en Brand Audit® är inte bara att du får klart besked om det varumärke du faktiskt har, utan att du också får ett bra redskap för den framtida varumärkesutvecklingen. Undersökningen definierar inte bara succéfaktorer utan också förbättringsområden.

Brand Audit® består av fem olika delar. För en brand manager är samtliga delar relevanta och värdefulla. För kommunikationsbyråer är avsnitten om position och personlighet värdefullast. För företagsledning och ägare är kanske delen om penetration mest intressant. Den visar vilken roll varumärket har i den totala försäljningen och den kan också användas som grund för en ekonomisk värdering av varumärket.

Brand Audit® ger också underlag för vårt varumärkesindex som många av våra uppdragsgivare använder som KPI i sitt varumärkesarbete.

Med Brand Audit® har vi hittills mätt över 1000 varumärken i en mängd olika branscher, vilket innebär att vi har en rejäl referensbank för "benchmarking". Nedan har du en överskådlig presentation av modellens olika delar. Vill du ha mer uttömmande information är du alltid välkommen att kontakta oss.

1. Penetration – Rank of Mind®

PenetrationRank of Mind illustrerar hur brett och djupt varumärket är implementerat i målgruppen. Resultatet visar i vilken utvecklingsfas märket befinner sig. Behöver det göras mera känt, eller ligger utmaningen i att stärka och fördjupa relationen? Med denna kunskap kan du lättare planera konkreta åtgärder, t ex vilka media eller kanaler som är mest relevanta i nuläget. Sammantaget ger Rank of Mind besked om i vilken utsträckning varumärket driver försäljningen. Med andra ord: köps märket - eller säljs det?

2. Fokus – varumärkets kompetens

FokusDet är viktigt att skilja på företagskompetens och varumärkeskompetens. Att ett företag klarar av att utveckla en helt ny produkt eller tjänst eller har muskler nog att gå in på en helt ny marknad innebär inte att varumärket har trovärdigheten att klara det. Samma problem kan uppstå när ett låg- eller mellanprisvarumärke lanserar en premiumprodukt – eller när ett premiumvarumärke vill etablera sig på en lägre prisnivå. Här får vi svar på var varumärket har störst relevans och hur långt det kan utvidgas utan att förlora sin trovärdighet.

3. Position – Brand Discriminator®

PositionBrand Discriminator kartlägger innehållet i varumärket och visar hur det skiljer sig från konkurrerande varumärken. Vad är karakteristiskt? Vad är särskiljande? Har varumärket några unika element? Du får också reda på hur relevant ditt varumärke är i förhållande till köparnas önskemål och hur det kan förbättras. Sammantaget ger Brand Discriminator besked om varför dina kunder är dina kunder och vad de möjligen har sett som övriga köpare har missat. Vilka uppfattningar skulle behöva förändras för att göra märket attraktivt för fler?

4. Relation – kundens engagemang

RelationAtt en kund är lojal betyder inte nödvändigtvis att hon är engagerad i varumärket eller ens önskar en djupare relation. Lojalitet kan också bottna i bekvämlighet. Kunden är nöjd med vad hon har och vill inte lägga tid på att utvärdera alternativ. Vissa varumärken får nöja sig med en sådan här praktisk, opersonlig kundrelation. Andra varumärken vinner aktiva ambassadörer och kan till och med en del av kundernas identitet. Här får du svar på hur engagerade dina kunder är vilket hjälper dig att fokusera på rätt typ av marknadsaktiviteter.

5. Personlighet – varumärket som person

PersonlighetVi väljer varumärken som vi väljer vänner, brukar man säga och det är ingen tvekan om att starka varumärken inte bara besitter funktionella värden utan också har en personlighet. Det är heller ingen tvekan om att varumärkets personlighet kan vara helt avgörande för om en köpare väljer eller ratar det. Valet av ett starkt märke innebär ju också att köparen säger något om sig själv till omgivningen. Därför är det viktigt att förstå varumärkets personlighet. Din kund ska inte bara känna igen sig i vad som sägs utan också i hur det sägs.

Början på en process?

Brand Audit® kan genomföras som ett avgränsat projekt, men kan också vara första steget i den process som beskrivs under Vår metodik.

Från bilhandel till bistånd